เพื่อนคู่คิด  มิตรคู่ใจ  ด้านงานไอที

 

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านไอทีซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ครอบคลุมงานบริการตั้งแต่การเริ่มออกแบบระบบ (system design) การติดตั้งระบบไอที(install) การดูแลรักษาระบบไอที (maintenance) รวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (IT Audit & Continual Improvement) โดยมีแนวทางตามหลักมาตรฐานสากลที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ เช่น ISO9001/20000/22301/27001, ITIL, Agile, DevOps, CMMI เป็นต้น เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้น (contractor) ที่ปรึกษาประจำโครงการ (project consultant), งานจ้างเหมาโครงการ หรือ ไอทีเอ้าท์ซอร์ส (it-outsource)บริการของเราเน้นระดับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (specialist) และนักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (software developer)เป็นต้น

 


 

 • บริการที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001

  ISO 9001 หรือ Quality Management System (QMS) คือระบบการจัดการที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นำไปประยุกต์การทำงานได้ทุกระดับ โดยอาศัยหัวใจสำคัญตามขั้นตอน PDCA
 • บริการที่ปรึกษาด้านการวางระบบ ISO 22301

  มาตรฐาน ISO 22301 หรือ Business Continuity Management System (BCMS) คือระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอันมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในสภาวะวิกฤติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • บริการที่ปรึกษาด้านการวางระบบ ISO 14001

  ISO 14001 มาตารฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการยอมรับที่สุดในโลก ทำให้เกิดการตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริการที่ปรึกษาในการวางระบบ ISO 27001

  ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Information Security Management
  System (ISMS) ขององค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ลูกค้าอ้างอิง (บางส่วน)

Visitors: 44,355