ที่ปรึกษาด้าน IT services สำหรับองค์กรทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มผู้ให้บริการด้าน IT outsource ที่ต้องการนำ ITIL มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ฯลฯ รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 20000 Service Management System (SMS) โดยมีขั้นตอนงานวางระบบงาน Service Management ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

1. Service Strategy | กลยุทธ์งานบริการ

2. Service Design | การออกแบบงานบริการ

3. Service Transition | การส่งมอบงานบริการ

4. Service Operation | การควบคุมและจัดการ

5. Continual Service Improvement | การพัฒนาต่อเนื่อง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-642-6242 

Visitors: 108,881