บริการด้านไอที

ที่ปรึกษาด้าน ISO

ISO Consulting Service

เรามีทีมงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน ISO ครบทุกประเภทตั้งแต่ ISO 9001, 14001, 20000, 22301, 27001 และอื่นๆ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรชั้นนำ ครอบคลุมตั้งแต่ การอบรม (Training) ที่ปรึกษาในการวางระบบ (Consultant) และงานตรวจประเมิน (Auditor) ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) เข้าไปให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตลอดสัญญาบริการ

 

ที่ปรึกษางานโครงการ

IT Project Consulting

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกผู้ให้บริการด้าน it outsource หรือ it service provider สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือต้องการคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมตาม scope of work  หรือ แม้กระทั่งการเขียน scope of work ขึ้นมาใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ เช่นการออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ที่ซับซ้อน เช่น การวางระบบ OdooERP หรือ MS Dynamics เป็นต้น 

  

บริหารจัดการด้านงานไอที

IT Services Management

ความแตกต่างของเราคือ ทีมสรรหาพนักงานไอที (specialist) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านไอทีโดยเฉพาะครอบคุลมตำแหน่งงานด้านไอทีทุกระดับ ทั้งด้านสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ โดยเน้นกลุ่มผู้มีทักษะขั้นกลางจนถึงระดับผู้บริหารสายไอที เพื่อเข้าปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าในลักษณะโครงการ (project) หรือ สัญญาจ้างชั่วคราว (contractor) 

Visitors: 44,354