"เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ ด้านงานไอที"


 

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านไอทีซึ่งมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ครอบคลุมงานบริการตั้งแต่การเริ่มออกแบบระบบ (system design) การติดตั้งระบบไอที(install) การดูแลรักษาระบบไอที (maintenance) รวมถึงการตรวจสอบระบบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (IT Audit & Continual Improvement) โดยมีแนวทางตามหลักมาตรฐานสากลที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ เช่น ISO9001/20000/22301/27001, ITIL, Agile, DevOps, CMMI เป็นต้น เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในรูปแบบสัญญาจ้างระยะสั้น (contractor) ที่ปรึกษาประจำโครงการ (project consultant), งานจ้างเหมาโครงการ หรือ ไอทีเอ้าท์ซอร์ส (it-outsource)บริการของเราเน้นระดับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (specialist) และนักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (software developer)เป็นต้น

 

บริการของเรา | Our Services

บริการที่ปรึกษาโครงการ

IT Project Consulting

ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการเลือกผู้ให้บริการด้าน it outsource หรือ it service provider สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หรือต้องการคัดเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมตาม scope of work  หรือ แม้กระทั่งการเขียน scope of work ขึ้นมาใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ เช่นการออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ที่ซับซ้อน เช่น การวางระบบ OdooERP หรือ MS Dynamics เป็นต้น 

บริการจัดหาพนักงานไอที

IT Recruitment Outsourcing

ความแตกต่างของเราคือมีทีมสรรหาพนักงานไอที (specialist) ซึ่งมีประสบการณ์ด้านไอทีโดยเฉพาะครอบคุลมตำแหน่งงานด้านไอทีทุกระดับ ทั้งด้านสายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ โดยเน้นกลุ่มผู้มีทักษะขั้นกลางจนถึงระดับผู้บริหารสายไอที เพื่อเข้าปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าในลักษณะโครงการ (project) หรือ สัญญาจ้างชั่วคราว (contractor)


บริการที่ปรึกษา ISO

ISO Consulting

เรามีทีมงานที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน ISO ครบทุกประเภทตั้งแต่ ISO 9001, 14001, 20000, 22301, 27001 และอื่นๆ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรชั้นนำ ครอบคลุมตั้งแต่ การอบรม (Training) ที่ปรึกษาในการวางระบบ (Consultant) และงานตรวจประเมิน (Auditor) ตลอดจนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) เข้าไปให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตลอดสัญญาบริการ 

 • บริการที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001

  ISO 9001 หรือ Quality Management System (QMS) คือระบบการจัดการที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นำไปประยุกต์การทำงานได้ทุกระดับ โดยอาศัยหัวใจสำคัญตามขั้นตอน PDCA
 • บริการที่ปรึกษาด้านการวางระบบ ISO 22301

  มาตรฐาน ISO 22301 หรือ Business Continuity Management System (BCMS) คือระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอันมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในสภาวะวิกฤติ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • บริการที่ปรึกษาด้านการวางระบบ ISO 14001

  ISO 14001 มาตารฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการยอมรับที่สุดในโลก ทำให้เกิดการตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • บริการที่ปรึกษาในการวางระบบ ISO 27001

  ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Information Security Management
  System (ISMS) ขององค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ลูกค้าอ้างอิง [บางส่วน]

Visitors: 40,801